13 lượt xem

Mẫu biên bản kiểm tra về việc phòng cháy và chữa cháy mới nhất năm 2020 | Thiennhan

GonHub » Hiểu biết » Mẫu Biên Bản Kiểm Tra Phòng Cháy Chữa Cháy Mới Nhất 2020

Quy trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy là mẫu biên bản kiểm tra, xác nhận về phòng cháy và chữa cháy. Một ví dụ quy trình kiểm tra phòng cháy chữa cháy ghi rõ thời gian kiểm định, đơn vị kiểm định…. Ví dụ về biên bản kiểm tra phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Kiểm tra bài viết của chúng tôi và tải về một mẫu bphiên bản kiểm tra phòng cháy chữa cháy trở lại

Báo cáo kiểm tra phòng cháy và chữa cháy mới nhất.

Hôm nay gonhub.com sẽ hướng dẫn các bạn cách viết ví dụ về báo cáo kiểm tra phòng cháy và chữa cháy.

Các ví dụ tốt nhất về biên bản phòng cháy và chữa cháy

Về nội dung viết ví dụ về quy trình kiểm tra phòng cháy và chữa cháy, xem

Mẫu số. PC05
Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014
…….(Ngày thứ nhất)…….
…….(2)…….
—-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

QUY TRÌNH KIỂM TRA PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(3)……………………….

Khi nào ……. giờ ……. ngày ……. năm tháng …, ………………………

Địa chỉ nhà: …………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm có:

Để đại diện cho: ……………………

– Ông/Bà:…………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

– Ông/Bà:…………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………

Bài kiểm tra được thực hiện trên …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Để đại diện cho ……………………….

– Ông/Bà:…………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

– Ông/Bà:…………………… Chức vụ: ………………………………………………………………

Hiện trạng và kết quả kiểm tra như sau:

(4) …………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

Nghi thức đã hoàn thành… giờ ……. ngày ……. năm……., gồm trang……. được lập thành … bản, mỗi bên quan tâm giữ 01 bản, đã được đọc đi đọc lại cho các bên cùng nghe, công nhận là đúng và đồng ý ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(5)
ĐẠI DIỆN ĐOÀN KẾT LIÊN KẾT
(5)
ĐẠI DIỆN LIÊN THANH TRA
(5)

Ghi chú:

(Ngày thứ nhất) Tên cơ quan chủ trì trực tiếp;

(2) Tên cơ quan, tổ chức của người chủ trì thẩm tra;

(3) Viết ra nội dung của bài kiểm tra;

(4) Ghi phần giới thiệu cơ sở, phần xác minh hồ sơ, phần xác minh thực tế, nội dung phần xác minh từng câu hỏi, nhận xét, đánh giá đối với kiến ​​nghị kết luận;

(5) Ký, ghi họ, tên, đóng dấu.

Mẫu biên bản kiểm tra công tác PCCC hay nhất năm 2020. Bấm vào đây

Với hướng dẫn chi tiết về cách viết ví dụ về báo cáo kiểm tra phòng cháy và chữa cháy là biên bản kiểm định mà bạn có thể dễ dàng tìm hiểu về cách thức đơn vị kiểm định kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ của cơ quan, gia đình, quy trình phòng ngừa sự cố và cung cấp các vật dụng cần thiết trong quá trình kiểm định.

Kiến thức – Tags: phút

Bài viết cùng chủ đề: