9 lượt xem

Quyết Định 79/QĐ-BXD về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng | Thiennhan

Cập nhật nhanh toàn văn Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng chi tiết nhất, mời bạn đọc cùng tham khảo.

BỘ XÂY DỰNG
—-

Số: 79/QĐ-BXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 15 thứ tựChâu Áng 02 nămnăm 2017

CÔNG BỐ CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

————————

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Theo quy định của Chính phủ năm 2013 Ngày 25 tháng 6 theo nghị quyết số Nghị định 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo quy định của Chính phủ năm 2015 ngày 22 tháng Tư theo nghị quyết số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết hợp đồng xây dựng;

Theo quy định của Chính phủ năm 2015 ngày 12 tháng 5 theo nghị quyết số 46/2015/NĐ-CP về quản lý và giám sát chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo Nghị định sốỐi 63/2014/NĐ-CP ngày 26/62014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo quy định của Chính phủ năm 2015 14 tháng 2 theo nghị quyết số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư;

Theo quy định của Chính phủ năm 2015 31 tháng 12 theo nghị quyết số Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Theo Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng, 2014

DUNG DỊCH:

Công bố định mức chi phí tư vấn quản lý dự án và đầu tư xây dựng kèm theo quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định chi phí tư vấn quản lý dự án và đầu tư xây dựng. dự án thuộc diện Chính phủ năm 2015 25 tháng Ba nghị quyết số Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, giá thànhĐiều 1.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm 2017. 01 tháng 3 và thay thế quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 29/09/2009 số

Người nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng và các ban của Trung ương;
– Văn phòng Đại hội;
– Tổ chức chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Tòa án nhân dân tối cao;
– Viện KSND tối cao;
– Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
– Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật – Bộ Tư pháp;
– Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước;
– Sở Xây dựng;
– Công báo, website CP, website BXD;
– Lưu: VP, VKT, XD.

KT BỘ TRƯỞNG, MỤC SƯ
ĐẶT TÊN

Bùi Phạm Khánh

Quyết định 79/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí tư vấn quản lý dự án và đầu tư xây dựng, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm chấp hành. Yêu và quý!