11 lượt xem

Việt Nam thuộc nước nào thời Tam Quốc? | Thiennhan

Thời Tam Quốc là thời kỳ hỗn loạn và đầy chiến tranh trong lịch sử Trung Quốc. Các nhà sử học nói rằng thời kỳ này bắt đầu vào năm 220, khi nhà Ngụy được thành lập và kết thúc vào năm 280, khi Đông Ngô sụp đổ và Tây Tấn thống nhất Trung Quốc.

Các đại thần Tam Quốc đều dòm ngó đất Giao Chỉ

Thời kỳ này cũng trùng với thời kỳ Bắc thuộc thứ hai trong lịch sử Việt Nam, kéo dài từ năm 43 đến năm 543. Lúc bấy giờ, miền Bắc nước ta và một phần Quảng Đông, Quảng Tây của Trung Quốc được gọi là bộ Giao Chỉ.

Sau thất bại của Hai Bà Trưng năm 43 Sau Công nguyên, nhà Đông Hán tiếp tục duy trì quyền cai trị Giao Chỉ. Vào cuối thế kỷ thứ 2, nhà Đông Hán suy tàn và Chiến tranh Tam Quốc bắt đầu. Hán vương bắt đầu mất quyền lực, không cai trị được các vùng ngoại vi nữa.

Nhân cơ hội đó, Thứ sử Giao Chỉ là Sĩ Nhiếp xin nhà Hán phong ba người em là Sĩ Nhất, Sĩ Vĩ và Sĩ Vũ làm quận trưởng: Sĩ Nhất làm thái tử Hợp Phố, Sĩ Vĩ làm quận Cửu. Chân, Sĩ Vũ trở thành Thái tử Nam Hải. Nhà Hán loạn, phải nhận Sĩ Nhiếp. Từ đó Sĩ Hiệp nắm quyền lớn ở Giao Chỉ.

200 năm Tào Tháo, người kế vị Hoàng đế Tây An ở Hứa Xương, bắt đầu hướng sự chú ý của mình về phía nam. 201 Tào Tháo mượn danh nghĩa Hiến Đế, cử Trương Tân làm Giao Chỉ phó thứ sử.

Giao Châu thuộc về Đông Ngô sau trận Xích Bích

203 Sĩ Hiệp và Trương Tân kiến ​​nghị thành lập Bộ Giao Chỉ làm đại lục. Nhà Hán đồng ý, nên Bộ Giao Chỉ đổi tên là Giao Châu, giống như các nơi khác của Trung Hoa lục địa.

207 Tào Tháo lại can thiệp vào Giao Châu, phong Sĩ Nhiếp Tuy làm Nam Trung Lang tướng quân, cai quản cả bảy quận của Giao Châu là Nam Hải, Uất Lâm, Thương Ngô, Hợp Phố, Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Bản. . Nam, kiêm Thứ trưởng quận Giao Chỉ như trước.

Năm 208, Lưu Biểu chết, Tào Tháo đem đại quân đánh chiếm Kinh Châu. Đây cũng là thời điểm diễn ra trận Xích Bích lừng lẫy một thời. Vì chiến lược liều lĩnh này, Tào Tháo đã phải chịu thất bại nặng nề trong trận Xích Bích. Tôn Quyền, Lưu Bị thắng trận, nhanh chóng chia đất Kinh Châu cho Tào Tháo.

Còn Giao Châu, Tôn Quyền trực tiếp đánh chiếm. 210 Tôn Quyền được Bộ Chất cử làm Thứ sử Giao Châu. Mặc dù Si Nie đã đứng về phía Tào Tháo trước đó, nhưng anh ta biết mình không thể chống lại Sun Quan gần hơn, vì vậy anh ta buộc phải nhường vị trí của Bo Traco.

Từ đó, Giao Châu trên danh nghĩa là của họ Tôn, sau này trở thành nước Đông Ngô thời Tam Quốc, gồm 3 nước: Tào Ngụy, Thục Hán và Đông Ngô.

Sau nhiều năm để cho Sĩ Nhiếp nắm thực quyền ở Giao Châu, Tôn Quyền cử Lã Đại xuống nam tiêu diệt họ Sĩ vào năm 226. Từ đó, nhà Đông Ngô trực tiếp cai trị Giao Châu.

Tấn đánh chiếm Giao Châu sau khi diệt Thục Hán

Cho đến năm 263 Tào Ngụy diệt Thục Hán. Quan Giao Chỉ Lã Hưng giết Thái tử Tôn Tử của Đông Ngô, trả lại quận huyện cho nước Ngụy. 265 Họ Tư Mã đánh chiếm nhà Ngụy, lập nước Tấn. Giao Châu lại thuộc về nước Tấn.

Đông Ngô nhiều lần mở chiến dịch thu phục Giao Châu từ tay nhà Tấn nhưng không có kết quả.

271 Ngô Tôn Hạo sai Đào Hoàng đánh Giao Châu, lần này quân Ngô thắng trận. Giao Châu thuộc Đông Ngô, Đào Hoàng được phong làm Giao Châu Mục.

280 Nhà Tấn diệt nước Ngô, bắt được Tôn Hạo. Tôn Hạo khuyên Đào Hoàng ở lại với nước Tấn. Đào Hoàng đầu hàng, giữ nguyên chức cũ. Từ đó, Giao Châu hay Bắc Bộ ngày nay thuộc nhà Tấn. Ngoài ra, thời kỳ Tam Quốc kết thúc trong lịch sử Trung Quốc.